IMG_20190215_191540-COLLAGE

B E T. 唔準 D 唔準 IN 唔準 ≠ BETADINE.
Which 醫療室?終審庭出面隻像點可能係醫療室?
咁同賣廣告開賭檔打劫香港有咩分別?
HK-BET-0292 都攞得黎做藥品編號的嗎,什麼病要用香港賭唔準做藥品?

B E T. 唔準 D 唔準 IN 唔準 ≠ BETADINE.
Which 醫療室?終審庭出面隻像點可能係醫療室?
咁同賣廣告開賭檔打劫香港有咩分別?
HK-BET-0292 都攞得黎做藥品編號的嗎,什麼病要用香港賭唔準做藥品?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *