263. The Blessing

263. The Blessing 下午教的末國論沒有道理 夾硬砌埋一齊 就算歷史的話 可唔可以講D道理 你無道理 你照學(搬字過紙)。歷史,所有前科皆有判斷,並由上帝作決定,前後對稱。

262. Timeless UniverseSongbook

HISTRIAL(HIS, Histry, 學會梁裁判, 歷史,所有前科皆有判斷,並由上帝作決定,前後對稱。我地奉信天主教,中華人民共和國國籍是神聖而不可侵犯的,英屬香港都係一樣,97年 -信望愛。法律一致法例系統.十誡.神即萬物.創世紀)。寡頭壟斷,優柔寡斷,斷章取義,羣星的所屬,星界的斷章。黑之斷章。聖經–請對住聖經發誓,所講嘅一切完全真確。

國君濕地總督法例梁逸駿耶和華香港告解政府戰爭博物館公務機關法定機關


UC0022.10.1

case 616 A7-A12

損毀法庭(現狀)案件。損毀法庭(現狀)案件現狀A1。勒索總督有關肺炎-巾癌現狀。勒索謀殺(一九七九案件)香港皇家雅閣現狀。勒索清朝(一九九七案件)現狀。地冇批准直到解決前維持現狀現狀A26。勒索中華人民共和國政府(一九九七)案件現狀。勒索沙士權威豐建敕法政府現狀。九一一案件現狀。二O一四謀殺香港皇家雅閣現狀。現狀購入 – Specimen。歷史,所有前科皆有判斷,並由上帝作決定,前後對稱。

case 616 A7-A12

UC0022.9.28

Continue reading “case 616 A7-A12”